UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu, o wartości poniżej 30 000 euro na publikację dwóch ogłoszeń w prasie bezpłatnej dotyczących naboru wniosków w konkursie dla poddziałania 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji - projekt ZIT Olsztyn w prasie codziennej (dzienniku) oraz publikacja ogłoszeń w wydaniu internetowym tego dziennika"
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty13
3 Marzec12
4 Kwiecień6
5 Maj1
6 Czerwiec7
7 Lipiec8
8 Sierpień5
9 Wrzesień13
10 Październik17
11 Listopad16
12 Grudzień0