UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym

AKTUALNOŚCI

Data: 2015-09-29

Wezwanie do odbioru depozytu - zmarła Helena Polanin


Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Olsztynie wzywa do odbioru depozytu spadkobierców n/w zmarłej mieszkanki:
Pani HELENY POLANIN, ur. 12 grudnia 1923 r. w miejscowości Wilno, córka Jadwigi i Aleksandra

Pozostawiony depozyt wchodzi w skład masy spadkowej i będzie wypłacony spadkobiercom zmarłej po przedłożeniu przez nich prawomocnego postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku lub notarialnie sporządzonego aktu poświadczenia dziedziczenia – art. 95a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 189 poz. 1158 z późn. zm).

Niepodjęcie depozytu przez spadkobierców w terminie 3 lat od daty zawiadomienia spowoduje, że depozyt przejdzie na własność Skarbu Państwa zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętego depozytu (Dz. U. Nr 208 poz. 1537 z dnia 21.11.2006 r.)Data: 2019-08-20

Wezwanie do odbioru depozytu - zmarła Halina Żabińska


Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Olsztynie

Wzywa do odbioru depozytu spadkobierców n/w zmarłej mieszkanki:
Pani Haliny Żabińskiej ur. 5 marca 1928 r. w miejscowości Janowiec - Zdzięty córka Lucjana i Lucyny

Pozostawiony depozyt wchodzi w skład masy spadkowej i będzie wypłacony spadkobiercom zmarłej po przedłożeniu przez nich prawomocnego postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku lub notarialnie sporządzonego aktu poświadczenia dziedziczenia – art. 95a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 189 poz. 1158 z późn. zm).

Niepodjęcie depozytu przez spadkobierców w terminie 3 lat od daty zawiadomienia spowoduje, że depozyt przejdzie na własność Skarbu Państwa zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętego depozytu (Dz. U. Nr 208 poz. 1537 z dnia 21.11.2006 r.)Data: 2019-08-20

Wezwanie do odbioru depozytu - zmarła Halina Iwanowska


Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Olsztynie

Wzywa do odbioru depozytu spadkobierców n/w zmarłej mieszkanki:
Pani Haliny Iwanowskiej ur. 3 czerwca 1925 r. w miejscowości Lidzbark córka Stefana i Wandy

Pozostawiony depozyt wchodzi w skład masy spadkowej i będzie wypłacony spadkobiercom zmarłej po przedłożeniu przez nich prawomocnego postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku lub notarialnie sporządzonego aktu poświadczenia dziedziczenia – art. 95a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 189 poz. 1158 z późn. zm).

Niepodjęcie depozytu przez spadkobierców w terminie 3 lat od daty zawiadomienia spowoduje, że depozyt przejdzie na własność Skarbu Państwa zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętego depozytu (Dz. U. Nr 208 poz. 1537 z dnia 21.11.2006 r.)Data: 2019-04-12

Projekt „Żłobek szansą na powrót do aktywności zawodowej rodziców”

Miasto Olsztyn w ramach unijnego projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Żłobek szansą na powrót do aktywności zawodowej rodziców” uruchomi w 2019 roku 40 nowych miejsc dla dzieci w wieku do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w Żłobku Miejskim nr 4 w Olsztynie przy ul. Wyspiańskiego 2. Dodatkowe informacje o projekcie

Szczegółowe informacjeData: 2019-01-24

Informacja o zmianie nazw ulic w Olsztynie

Podstawa prawna: Prawomocny Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 listopada 2018 r. Sygn. Akt II OSK 1852/18 Prawomocny Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 listopada 2018 r. Sygn. Akt II OSK 1853/18 Prawomocny Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 listopada 2018 r. Sygn. Akt II OSK 2049/18

Na podstawie wyżej wymienionych wyroków z dnia 15 listopada 2018 r. zmieniono nazwy:
1) ulicy 5 Wileńskiej Brygady AK – Wincentego Pstrowskiego
2) ulicy Erwina Kruka - Dąbrowszczaków
3) ulicy Antoniego Jutrzenki-Trzebatowskiego – prof. Stefana Poznańskiego
Numery porządkowe przy tych ulicach nie ulegają zmianie.

Ewidencja ludności, ewidencja miejscowości, ulic i adresów, ewidencja gruntów i budynków:
Zmiany nazw ulic zostaną z urzędu wprowadzone w ewidencji miejscowości, ulic i adresów oraz w ewidencji gruntów i budynków. Zawiadomienia o zmianie w ewidencji gruntów i budynków zostaną przesłane do VI Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Olsztynie, celem zaktualizowania adresów w księgach wieczystych.
Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.
Oznakowanie nieruchomości:
Oznakowanie budynku/nieruchomości tabliczką z właściwym adresem należy do obowiązków właściciela/użytkownika nieruchomości (art. 47b ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne j.t. (Dz.U z 2017 r. poz. 2101)).Data: 2018-10-10

Komunikat dla przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą napojów alkoholowych

Komunikat do przedsiębiorców w sprawie dodatkowego terminu uregulowania ustawowego obowiązku związanego z korzystaniem z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, iż uzupełniający 30-dniowy termin do uregulowania ustawowego obowiązku - wniesienia opłaty III raty za korzystanie z zezwolenia w roku 2018, upływa w dniu 30 października 2018 r.

Uregulowanie ustawowego obowiązku w 30-dniowym terminie uzupełniającym jest związane z obligatoryjnym uiszczeniem dodatkowej opłaty. Jeśli przedsiębiorca nie opłaci raty w ustawowej wysokości do 30 września, może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy czym każdorazowo kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30% całej należnej opłaty za dany rok kalendarzowy.

W przypadku niedokonania opłaty w ustawowym terminie zezwolenie wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie po 6 miesiącach od dnia uprawomocnienia decyzji o wygaśnięciu zezwolenia. Konsekwencją niewywiązania się z opisanego wyżej obowiązku oraz nieuiszczenia opłaty dodatkowej w 30-dniowym terminie uzupełniającym jest stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia posiadanego przez przedsiębiorcę.Data: 2018-06-12

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Prezydent Olsztyna informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku - organ regulacyjny - decyzją nr BI.RET.070.732.2018 IT z dnia 18 maja 2018 r. ogłoszoną w Biuletynie Informacji Publicznej (https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-bialymstoku-taryfy/bi-ret-070-732-2018-it.html) w dniu 6.06.2018 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Olsztyn. Zgodnie z art. 24f ust. 1 Ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw z 27.10.2017 r. (Dz. U. 2017.2180) – taryfa wchodzi w życie w dniu 14.06.2018 r.

Decyzja nr BI.RET.070.732.2018 IT z dnia 18 maja 2018 r. znajduje się na stronie

http://bip.olsztyn.eu/bip/folder/4432/zbiorowe_zaopatrzenie_w_wode_i_zbiorowe_odprowadzanie_sciekow/Strona 1 z 5
2 3 4 5 Następna >>
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Aktualności
Wprowadził do BIP: Administrator
Data udostępnienia: 2010-06-10 11:18:04
Wytworzył informację: Piotr Pabijanek
Data wytworzenia: 2010-06-10
Ostatnio modyfikował: Administrator
Data modyfikacji: 2010-06-15