UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

POSIEDZENIE KOMISJI

Data:
Porządek posiedzenia:

16 listopada 2020 roku (poniedziałek) o godz. 13.00

posiedzenie Komisji Rodziny

posiedzenie przeprowadzone zostanie zdalnie, dostęp po adresem:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjhhY2NkMzMtOWIxMS00ZjZhLThhMDctYjU0YThjMDUyMjUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2225b54d52-bccf-4a26-9f59-5f4241f4c15e%22%2c%22Oid%22%3a%22447f0aa1-78a0-48b9-9e9b-b763f311ab35%22%7d

 

  1.  Otwarcie posiedzenia.
  2. Budżet miasta 2021 – zaopiniowanie w zakresie działania komisji.
  3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
  4.  Sprawy różne.
Protokół: prot. 22_20 z posiedz. kom. Rodziny.doc
Obecność: lista obecności na posiedz. w dniu 16.11.2020 r..doc

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Porządek posiedzenia Komisji Rodziny - 16.11.2020
Wprowadził do BIP: Ilona Hołoszkiewicz
Data udostępnienia: 2020-11-09 15:29:38
Wytworzył: Ilona Hołoszkiewicz
Data wytworzenia: 2020-11-09
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Ilona Hołoszkiewicz
Data modyfikacji: 2020-12-22 15:02:14