UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

POSIEDZENIE KOMISJI

Data:
Porządek posiedzenia:

21 października 2020 roku (środa) o godz. 14.00

zdalne posiedzenie Komisji Sportu i Rekreacji pod adresem:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDM1ODU1YmMtYTE0NC00MGE2LTg3ZTAtOWI1MGU4MTZkN2Jk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2225b54d52-bccf-4a26-9f59-5f4241f4c15e%22%2c%22Oid%22%3a%22447f0aa1-78a0-48b9-9e9b-b763f311ab35%22%7d

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Informacja bieżąca dot. wydarzeń w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki.
  3. Podsumowanie sezonu letniego na miejskich obiektach sportowych i rekreacyjnych
  4. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
  5. Sprawy różne.
Protokół: Protokół 22_20 Kom. Sportu.docx
Obecność: Lista obecności na posiedz. w dniu 21.10.2020.doc

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Porządek posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji - 21.10.20
Wprowadził do BIP: Ilona Hołoszkiewicz
Data udostępnienia: 2020-10-16 14:11:59
Wytworzył: Ilona Hołoszkiewicz
Data wytworzenia: 2020-10-16
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Ilona Hołoszkiewicz
Data modyfikacji: 2020-12-15 13:43:48