UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.240.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - zwrot środków (Program operacyjny)

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Strategii i Funduszy Europejskich

Data wpływu: 2020-08-28

Data odpowiedzi: 2020-09-04

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (dalej jako: „Ustawa")1, zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie mi informacji w przedmiocie:
1) liczby wszczętych postępowań w sprawie zwrotu środków przez Beneficjentów, z którymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna (dalej jako: „Instytucja") zawarły umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014 - 2020 (dalej jako: „RPO WW-M"), dalej jako „Program Operacyjny" za okres od dnia uruchomienia Programu Operacyjnego do dnia złożenia niniejszego wniosku (dalej jako: „Wniosek o informację");
2) liczby wydanych decyzji nakazujących zwrot środków przez Beneficjentów, z którymi Instytucja zawarła umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego za okres od dnia uruchomienia Programu Operacyjnego do dnia złożenia Wniosku o informację,
3) wysokości środków, których zwrotu żądano od Beneficjentów, z którymi Instytucja zawarła umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego, za okres od dnia uruchomienia Programu Operacyjnego do dnia złożenia Wniosku o informację,
4) liczby odwołań złożonych przez Beneficjentów od decyzji nakazujących zwrot środków przez Beneficjentów, z którymi Instytucja zawarła umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego, za okres od dnia uruchomienia Programu Operacyjnego do dnia złożenia Wniosku o informację,
5) liczby uwzględnionych przez organ II instancji odwołań złożonych przez Beneficjentów od decyzji nakazujących zwrot środków przez Beneficjentów, z którymi Instytucja zawarła umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego, za okres od dnia uruchomienia Programu Operacyjnego do dnia złożenia Wniosku o informację,
6) liczby umorzonych postępowań w sprawie zwrotu środków przez Beneficjentów, z którymi Instytucja zawarła umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego za okres od dnia uruchomienia Programu Operacyjnego do dnia złożenia Wniosku o informację,
7) liczby zakończonych ugodą postępowań w sprawie zwrotu środków przez Beneficjentów, z którymi Instytucja zawarła umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego za okres od dnia uruchomienia Programu Operacyjnego do dnia złożenia Wniosku o informację,
8) czasu trwania postępowań w sprawie zwrotu środków przez Beneficjentów, z którymi Instytucja zawarła umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego (tj. liczonego od dnia wszczęcia postępowania w sprawie zwrotu środków przez Instytucję do chwili wydania przez Instytucję decyzji w tym przedmiocie), za okres od dnia uruchomienia Programu Operacyjnego do dnia złożenia Wniosku o informację;
9) liczby postępowań cywilnych z powództwa Instytucji przeciwko Beneficjentom, z którymi Instytucja zawarła umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego, w zakresie dotyczącym zawartych umów o dofinansowanie za okres od dnia uruchomienia Programu Operacyjnego do dnia złożenia Wniosku o informację;
10) liczby postępowań cywilnych z powództwa Beneficjentów przeciwko Instytucji, z którymi Instytucja zawarła umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego, w zakresie dotyczącym zawartych umów o dofinansowanie za okres od dnia uruchomienia Programu Operacyjnego do dnia złożenia Wniosku o informację;
11) sposobu rozstrzygnięcia postępowań cywilnych z powództwa Instytucji przeciwko Beneficjentom, z którymi Instytucja zawarła umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego, w zakresie dotyczącym zawartych umów o dofinansowanie, tj. podziałem na przypadki oddalenia i uwzględnienia (w całości lub w części) takich powództw za okres od dnia uruchomienia Programu Operacyjnego do dnia złożenia Wniosku o informację;
12) sposobu rozstrzygnięcia postępowań cywilnych z powództwa Beneficjentów przeciwko Instytucji, z którymi Instytucja zawarła umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego, w zakresie dotyczącym zawartych umów o dofinansowanie, tj. z podziałem na przypadki (i) oddalenia i (ii) uwzględnienia (w całości lub w części) takich powództw za okres od dnia uruchomienia Programu Operacyjnego do dnia złożenia Wniosku o informację;
13) liczby przypadków, w których Instytucja skorzystała z ustanowionych zabezpieczeń należytego zabezpieczenia realizacji  umów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego zawartych z Beneficjentami tj. z podziałem na przypadki skorzystania z zabezpieczenia w postaci (i) weksla, (ii) gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, (iii) nieruchomości oraz (iv) innego zabezpieczenia niż wymienione za okres od dnia uruchomienia Programu Operacyjnego do dnia złożenia Wniosku o informację, 
14) liczby będących w toku postępowań administracyjnych w sprawie zwrotu środków przez Beneficjentów, z którymi Instytucja zawarła umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego na dzień złożenia Wniosku o informację oraz na dzień 30 czerwca 2020 roku
15) liczby postępowań prowadzonych w stosunku do członków zarządów Beneficjentów w związku z bezskuteczną egzekucją zwrotu środków za okres od dnia uruchomienia Programu Operacyjnego do dnia złożenia Wniosku o informację;
16) sposobu rozstrzygnięcia postępowań prowadzonych w stosunku do członków zarządów Beneficjentów w związku z bezskuteczną egzekucją zwrotu środków z podziałem na przypadki (i) oddalenia (ii) umorzenia i (iii) uwzględnienia (w całości lub w części) takich powództw; za okres od dnia uruchomienia Programu Operacyjnego do dnia złożenia Wniosku o informację.

Treść odpowiedzi:
DOC, 51.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.240.2020 Wniosek - zwrot środków (Program operacyjny)
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2020-09-03 09:43:44
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-08-28
Odpowiedzialny: Justyna Sarna-Pezowicz
Ostatnio modyfikował: Izabela Meissner
Data modyfikacji: 2020-09-04 09:22:34