UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych – rodzaje

(art. 67a oraz art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa)

Organ podatkowy, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika (np. bardzo trudną sytuacją finansową i majątkową) lub interesem publicznym, może na wniosek podatnika:

1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,

2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek,

3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa.

Ulgi podatkowe na rzecz podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, co do zasady są udzielane w ramach pomocy de minimis (w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis).

Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych

Przepisy prawa nie regulują dokładnej formy wniosku o ulgę w zobowiązaniach podatkowych. Prawidłowo sporządzony wniosek powinien zawierać jednak:

1) imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy,

2) adres, dane kontaktowe,

3) numer identyfikacji podatkowej (PESEL / NIP),

4) podpis (czytelny),

5) treść żądania z określeniem:

rodzaju wnioskowanej ulgi (umorzenie, odroczenie lub rozłożenie zapłaty na raty – wraz z propozycją uregulowania zobowiązania, tj. terminu odroczonej zapłaty lub ilości i wysokości rat, w których wnioskodawca będzie mógł uregulować należność),

w przypadku przedsiębiorcy dodatkowo formy wnioskowanej pomocy (z reguły jest to pomoc de minimis),

zobowiązania podatkowego, którego dotyczy (rodzaju i wysokości podatku / zaległości podatkowej oraz okresu rozliczeniowego),

6) uzasadnienie wniosku (tj. okoliczności faktyczne wskazujące na ważny interes podatnika lub interes publiczny, uzasadniające udzielenie wnioskowanego wsparcia).

Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych można przesłać elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na ePUAP, złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta Olsztyna lub wysłać pocztą.

Bezpośredni link do usługi na ePUAP:

Ulgi podatkowe dla podatników nie prowadzących działalności gospodarczej

Ulgi podatkowe dla podatników prowadzących działalność gospodarczą

Podatnik, który zamierza złożyć podanie (wniosek) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, musi zachować wymogi określone wart. 168 § 3a Ordynacji podatkowej, co oznacza, że podanie wniesione w tej formie powinno być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym oraz zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.

 

Co załączyć do wniosku o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych?

Podatnicy nieprowadzący działalności gospodarczej:

Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i majątkowej Wnioskodawcy,

roczne zeznania podatkowe za ostatni rok kalendarzowy wnioskodawcy i osób prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe,

dokumenty potwierdzające uzasadnienie wniosku oraz wykazane w Oświadczeniu informacje nt. aktualnych dochodów, wydatków, majątku i zobowiązań.

Podatnicy – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (uproszczona księgowość):

Załącznik dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa,

Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i majątkowej Wnioskodawcy,

dokumenty potwierdzające uzasadnienie wniosku oraz wykazane w Oświadczeniu i Załączniku informacje nt. dochodów, wydatków, majątku i zobowiązań, w tym m.in.:

roczne zeznania podatkowe za ostatni rok kalendarzowy wnioskodawcy i osób prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe,

księgowe miesięczne zestawienie przychodów i wydatków w roku bieżącym wraz z wyliczeniem dochodu na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,

oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w bieżącym roku oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych albo wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie przedsiębiorca otrzymał w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy;

formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, albo formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie albo formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Podatnicy – osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej:

Załącznik o sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu (pełna księgowość),

dokumenty potwierdzające uzasadnienie wniosku oraz wykazane w Załączniku informacje nt. przychodów, kosztów, majątku i zobowiązań, w tym:

wstępna wersja bilansu, rachunku zysku i strat, przepływów pieniężnych albo zestawienie przychodów i kosztów oraz wyniku finansowego - za rok bieżący, wg stanu na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku;  plan przychodów i wydatków na kolejne miesiące danego roku,

wyjaśnienia nt. przyczyn braku zdolności do uregulowania podatku, utraty płynności finansowej, jeśli nie zostały zawarte w uzasadnieniu wniosku,

oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w bieżącym roku oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych albo wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie przedsiębiorca otrzymał w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy;

sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe,

formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, albo formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie albo formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Wzory wniosku o ulgę oraz innych ww. załączników dostępne są w katalogu:

Wzory wniosków i załączników dla ubiegających się o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych


Informacje i formularze dotyczące pomocy publicznej/ pomocy de minimis są dostępne na stronie:

Informacje dotyczące pomocy publicznej