UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót


Stawki podatku od nieruchomości na 2019 rok
obowiązują od 01.01.2018r.

1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków -
0,82 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych -
4,28 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -
0,41 zł od 1 m2 powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego -
3,04 zł od 1 m2 powierzchni

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych -
0,71 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -
22,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym -
10,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń -
4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -
7,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3) od budowli - 2% ich wartości.


na podstawie:
Uchwała Nr XLI/704/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Podatek od nieruchomości
Wprowadził do BIP: Katarzyna Łozowska
Data udostępnienia: 2018-12-07 15:14:07
Wytworzył: Katarzyna Łozowska
Data wytworzenia: 2018-12-07
Odpowiedzialny: Katarzyna Łozowska
Ostatnio modyfikował: Katarzyna Łozowska
Data modyfikacji: 2018-12-07 15:30:37