UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Polityki Senioralnej

Przewodniczący komisji:
Członkowie komisji:
Przedmiot działania komisji:

a) opiniowanie  projektów  uchwał  i przedkładanie Radzie stanowiska w sprawach:

- z zakresu ochrony zdrowia;

-  pomocy społecznej;

-  rozwiązywania problemów alkoholizmu;

-  budżetu i jego zmian.

b) analizowanie i ocenianie programu działania oraz pracy placówek służby zdrowia, pomocy społecznej i przedstawienie Radzie Ministrów,

c) analizowanie potrzeb Miasta Olsztyna w zakresie służby zdrowia oraz szeroko pojętej pomocy społecznej i przedstawianie Radzie wniosków,

d) ocenianie warunków sanitarno - higienicznych Miasta Olsztyna i proponowanie działań zmierzających do ich poprawy,

e) występowanie z wnioskami w sprawach współdziałania Rady z instytucjami administracji rządowej i pozarządowej z zakresu służby zdrowia, pomocy społecznej, służb sanitarno-epidemiologicznych i innych,

f) ocena działań prowadzonych przez jednostki organizacyjne i inne w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii, oraz innym chorobom i patologiom społecznym, współpraca z instytucjami i organizacjami prowadzącymi działalność w tej dziedzinie oraz przedstawianie stosownych wniosków Radzie,

g) opiniowanie programów zdrowotnych dla mieszkańców Miasta Olsztyna,

h) stan bezrobocia i podejmowane działania przez Miejski Urząd Pracy,

i) pomoc społeczna i analiza warunków życia osób bezdomnych – Miejski Ośrodek Pomocy Społeczneji Schronisko dla Bezdomnych,

j) pomoc w rozwiązywaniu problemów osób niepełnosprawnych – Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych,

k) przeciwdziałanie patologiom społecznym – współpraca z Miejskim Zespołem  Profilaktyki i Terapii Uzależnień,

l) nadzór nad funkcjonowaniem żłobków miejskich,

m) polityka finansowa w zakresie pomocy społecznej.

n) współdziałanie z Komisjami w sprawach związanych z zadaniami komisji.

Obsługuje Komisję: 
Joanna Bartkowska, (89) 527-31-11 wew. 442

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Polityki Senioralnej
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-12-07 11:44:22
Wytworzył: Olga Walnicka-Kucio
Data wytworzenia: 2018-12-07
Odpowiedzialny: Olga Walnicka-Kucio
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2019-12-04 10:15:38