UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.353.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - wydatki w przedszkolach, szkołach i oddziałach przedszkolnych

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Edukacji

Data wpływu: 2018-11-29

Data odpowiedzi: 2018-12-11

Treść wniosku:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wielce Szanowny Panie Prezydencie,

w trybie przewidzianym w Ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej zwracam się o udostępnienia danych dotyczących wydatków ponoszonych w roku 2016 w przedszkolach, szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz gimnazjach dla których organem prowadzącym było Miasto Olsztyn;

  • uprzejmie proszę o przesłanie, za rok 2016 rocznego sprawozdania budżetowego RB 28 S za okres od początku roku do 31 grudnia, sprawozdania RB 28 S, każdego przedszkola samorządowego również przedszkoli integracyjnych, szkołół podstawowych w tym z oddziałami przedszkolnymi, gimnazjum, w tym dla placówek oświatowych działających w zespołach,
  • uprzejmie proszę o przesłanie rocznych sprawozdań RB 28 S Miasta Olsztyn, według stanu na dzień 31 grudnia, za rok 2016 oraz, zaś ewentualnie wskazanie w którym miejscu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej znajdują się pełne wersje sprawozdań z wykonania budżetu (wraz z załącznikami);
  • uprzejmie proszę o przesłanie za rok 2016 rocznego sprawozdania RB 27 S Miasta Olsztyn, według stanu na dzień 31 grudnia, zaś ewentualnie wskazanie w którym miejscu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej znajdują się pełne wersje sprawozdań z wykonania budżetu (wraz z załącznikami);
  • uprzejmie proszę o wskazanie wszystkich wydatków bieżących ponoszonych na przedszkola, w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, szkołach podstawowych oraz gimnazjach, dla których organem prowadzącym było Miasto Olsztyn z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej za rok 2016 odpowiednio według ostatniego planu, niezależnie od miejsca umieszczenia ich w budżecie w szczególności zaś wskazanie:

jakie kwoty z zaplanowanych wydatków wg Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta:

dział 801, rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

dział 801, rozdział 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół”

dział 801, rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”,

dział 801, rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”,

dział 801, rozdział 80195 „Pozostała działalność”,

przypadają odpowiednio na przedszkola, odziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, szkoły podstawowe, gimnazja prowadzone przez Miasto Olsztyn.

Uprzejmie proszę również o wskazanie w którym dziale, rozdziale klasyfikacji budżetowej wskazane są ponoszone wydatki na obsługę księgową, kadrową, poszczególnych placówek w tym również przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Miasto Olsztyn i w jakiej wysokości ponoszone były te wydatki w roku 2016, na poszczególne placówki. Uprzejmie proszę również o wskazanie w jakiej pozycji klasyfikacji budżetowej wskazane są wydatki na wywóz odpadów z placówek oświatowych w tym z przedszkoli oraz utrzymanie terenów zielonych w tym w przedszkolach oraz w jakiej wysokości przypadają one na poszczególne placówki oświatowe.

Uprzejmie proszę o udostępnienie tak wskazanej informacji publicznej, również dla przedszkoli publicznych działających w ramach zespołów.

Uprzejmie proszę o wskazanie rzeczywistej liczby dzieci w odpowiednio w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych oraz uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach (również odrębnie dla każdej ze szkół) dla których organem prowadzącym było Miasto Olsztyn za rok 2016, z podziałem na poszczególne miesiące roku, zaś ewentualnie za te lata wskazanie statystycznej liczby uczniów i przedszkolaków zgodnie z SIO.

Uprzejmie proszę o wskazanie jaka była kwota wpływów w przedszkolach miejskich z tytułu opłat za godzinę ponad podstawę programową oraz za wyżywienie w poszczególnych przedszkolach za rok 2016.

Uprzejmie proszę również o wskazanie w jakim dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej ujęte są wydatki na obsługę i utrzymanie kuchni w tym wynagrodzenia pracowników kuchni oraz koszty utrzymania budynku wraz z kosztami sprzątania, w tym energii elektrycznej, gazu, opału, wody do przygotowywania posiłków dla dzieci w przedszkolach dla których organem prowadzącym Miasto Olsztyn za rok 2016.

Uprzejmie proszę o wskazanie w jakim dziale rozdziale i paragrafie klasyfikacji budżetowej ujęte są wydatki na obsługę ekonomiczno - administracyjną przedszkoli dla których organem prowadzącym było Miasto Olsztyn za rok 2016 oraz w jakiej wysokości wydatki te w poszczególnych latach przypadają na poszczególne przedszkola, szkoły podstawowe, odziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, gimnazja.

Uprzejmie proszę o wskazanie w jakich działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej i w jakiej wysokości ujęte były wydatki ponoszone przez przedszkola na kształcenie dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w roku 2016, oraz w jakiej wysokości wydatki te ponoszone były na przedszkolaków uczęszczających do przedszkoli gminnych.

Uprzejmie proszę o wskazanie w jakich działach klasyfikacji budżetowej ujęte są wynagrodzenia wszystkich pracowników przedszkoli wraz z pochodnymi, oraz o wskazanie w jakim dziale rozdziale i paragrafie ujęte są wydatki na media w tym w szczególności na energię elektryczną oraz gaz w przedszkolach samorządowych.

Uprzejmie proszę o przesłanie rocznych sprawozdań jednostkowych (RB 28 S) za rok 2016 Zespołu Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół i Przedszkoli.

Prosimy o przedstawienie poniższych informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Treść odpowiedzi:
DOC, 83.5 KB metryczka
DOC, 122 KB metryczka
XLS, 932 KB metryczka
XLS, 82 KB metryczka
XLS, 46 KB metryczka
XLS, 46 KB metryczka
PDF, 3,29 MB metryczka
PDF, 3,90 MB metryczka
PDF, 1,74 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.353.2018 Wniosek - wydatki w przedszkolach, szkołach i oddziałach przedszkolnych
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-12-03 14:29:11
Wytworzył: Mariusz Badura
Data wytworzenia: 2018-11-29
Odpowiedzialny: Mariusz Badura
Ostatnio modyfikował: Leszek Piskorski
Data modyfikacji: 2019-12-29 20:58:50