UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.328.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - klasyfikacja akustyczna terenów

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2018-11-06

Data odpowiedzi: 2018-12-10

Treść wniosku:

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI

Z uwagi na wykonywanie karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na budowie salonu samochodowego z zapleczem serwisowym w postaci blacharni i lakierni wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach 13, 14, 15, 16, 28/3 obręb 82 Olsztyn (Gmina m. Olsztyn, powiat Olsztyn, województwo warmińsko-mazurskie) zwracamy się z prośbą o dokonanie zgodnie z art. 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) klasyfikacji akustycznej terenów znajdujących się wokół planowanego przedsięwzięcia.

Proszę o wskazanie terenów istniejących (zgodnie z faktycznym zagospodarowaniem i wykorzystywaniem) oraz projektowanych (posiadających wydane decyzje o warunkach zabudowy) przeznaczonych:

a) pod zabudowę mieszkaniową,

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego,

- tereny mieszkaniowo-usługowe,

- tereny zabudowy zagrodowej,

b) pod szpitale i domy opieki społecznej,

c) pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,

d) na cele uzdrowiskowe,

e) na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

f) na cele mieszkaniowo-usługowe.


Treść odpowiedzi:

Odpowiedź zostanie udzielona w trybie Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.328.2018 Wniosek - klasyfikacja akustyczna terenów
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-11-09 10:46:47
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2018-11-06
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2018-12-11 11:52:18