UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.249.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - koszt obsługi budżetu obywatelskiego

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego

Data wpływu: 2018-08-21

Data odpowiedzi: 2018-09-04

Treść wniosku:
Stosownie do art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w formie elektronicznej poprzez: przesłanie przy użyciu poczty elektronicznej w formie skanów dokumentów w zakresie:
  1. Łącznego kosztu obsługi budżetu obywatelskiego z uwzględnieniem wszystkich kolejnych jego edycji. Proszę o zestawienie zarówno kosztów obsługi informatycznej, jak i koszty materiałów i promocji wydanych przez poszczególne Wydziały Urzędu Miasta Olsztyna, a także koszty obsługi i realizacji samych propozycji zadań wpisanych do budżetu miasta, na skutek ich wyboru w głosowaniach oraz inne koszty, jeżeli wystąpiły. Jaki jest łączny roczny koszt obsługi projektów już zrealizowanych w latach 2014-2018?
  2. Jakie badania oraz jakie programy badawcze, edukacyjne, mieszkaniowe czy informacyjne były zrealizowane w Olsztynie w ostatnich czterech latach we współpracy z olsztyńskimi uczelniami wyższymi? Proszę podać nazwę programu, krótki jego opis oraz ile pieniędzy przeznaczyło na dany program miasto, a ile przeznaczono z innych źródeł?
  3. Czy, a jeżeli tak to w jaki sposób monitorowana jest działalność samorządów uczniowskich w szkołach. Proszę o informację, jakie działania na rzecz rozwoju samorządności, inicjowane przez samorząd bądź inne, w tym także zewnętrzne podmioty, podejmowane były w szkołach w latach 2015-2018 (z podziałem na kolejne lata)
  4.  Ile procesów konsultacji społecznych zostało przeprowadzonych w latach 2015-2018 - ile z nich zostało przeprowadzonych przez Urząd Miasta Olsztyna? Ile z nich zostało zleconych na zewnątrz? Przy użyciu jakich procedur (konkurs, przetarg, zapytanie ofertowe?). Proszę o przesłanie zestawienia na kolejne lata z uwzględnieniem tematu konsultacji, operatorów oraz ich kosztu.

Treść odpowiedzi:
PDF, 253,32 KB metryczka
PDF, 1 010,66 KB metryczka
DOC, 81 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.249.2018 Wniosek - koszt obsługi budżetu obywatelskiego
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-08-24 08:34:48
Wytworzył: Aneta Szpaderska
Data wytworzenia: 2018-08-21
Odpowiedzialny: Aneta Szpaderska
Ostatnio modyfikował: Bartosz Kamiński
Data modyfikacji: 2019-12-18 12:01:28