UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.229.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - uchwała o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2018-07-26

Data odpowiedzi: 2018-07-31

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust. 1, art. 4, art. 6 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1764) dalej jako „Ustawa”, wnoszę o aktualizację informacji przekazanych mi w Państwa wiadomości e-mail z dnia 08.06.2018 r. w zakresie udostępnienia informacji publicznej w następujących sprawach:
1)  czy na obszarze Olsztyna została podjęta uchwała w na podstawie art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 poz.1073) w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń oraz o wskazanie numeru uchwały oraz daty i miejsca jej publikacji,
2) jeżeli nie została podjęta uchwała, o której mowa w punkcie 1) powyżej, informacji czy, na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym została podjęta uchwała o przygotowaniu uchwały, o której mowa w pkt 1) powyżej oraz informacji dotyczącej dalszego procesu sporządzania wskazanej wyżej uchwały, zgodnie z art. 37b ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności:
a) przekazanie informacji dotyczącej stopnia zaawansowania procedury w przedmiocie uchwalenia uchwały, o której mowa w punkcie 1) powyżej;
b) planowanej dacie uchwalenia uchwały, o której mowa w punkcie 1) powyżej;
c) przekazanie informacji o dokonanych uzgodnieniach i uzyskanych opiniach;
c) przekazanie informacji o przewidywanej dacie wyłożenia projektu uchwały, o której mowa w punkcie (1) powyżej do publicznego wglądu.

Wnoszę także o podanie informacji, czy w dalszych sprawach związanych z udostępnieniem informacji publicznej wiążący dla organu administracji kontakt może odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej.
W przypadku odpowiedzi twierdzącej, wnoszę o podanie adresu poczty elektronicznej, na który można kontaktować się z organem w sprawach z zakresu informacji publicznej.

W celu usprawnienia postępowania oraz obniżenia jego kosztów, na podstawie art. 14 ust. 1 Ustawy, wnoszę o przesłanie powyższych informacji pocztą elektroniczną.

Treść odpowiedzi:
ODT, 60,62 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.229.2018 Wniosek - uchwała o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-07-27 09:12:34
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2018-07-26
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2018-08-02 09:05:09