UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.220.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - opłaty za zajęcie pasa drogowego

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Zarząd Dróg Zieleni i Transportu

Data wpływu: 2018-07-17

Data odpowiedzi: 2018-07-26

Treść wniosku:
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ


Działając na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782, z późn. zm., dalej: DIP), niniejszym wnoszę o udostępnienie w ustawowym terminie 14 dni informacji o:

1.      wysokości stosowanej przez miasto na prawach powiatu stawki za zajęcie 1 m2 pasa drogowego za rok z tytułu umieszczenia w pasie drogowym dróg gminnych i powiatowych, znajdujących się w zarządzie Prezydenta Miasta infrastruktury telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.)- dalej: PT,

2.      treści uchwały Rady Miasta określającej aktualną wysokość opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych i powiatowych, w celu o którym mowa w art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2222 ze zm.) dalej: UDP,

3.      przedsiębiorcach telekomunikacyjnych w rozumieniu PT uiszczających na rzecz miasta na prawach powiatu opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym infrastruktury telekomunikacyjnej na podstawie art. 40 ust. 5 UPD, wraz z

4.      wysokością opłat uiszczanych przez te podmioty w skali roku – w latach 2017-2018 (poprzez wskazanie jaką kwotę uiszcza każdy z tych podmiotów).

Jednocześnie precyzuję, iż pytania nr 3 i 4 dotyczą nie tylko tych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy zaczęli uiszczać opłaty w 2017-2018 roku, ale także tych, którzy uiszczali opłaty jeszcze przed 2017 rokiem i uiszczają je dotychczas bądź uiszczały do 2017 roku.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 DIP, informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych, tj. informacja służąca wykonywaniu zadań publicznych lub wiążąca się ogólnie z działalnością
podmiotu administracji publicznej (zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 9 stycznia 2018 roku, sygn. akt: II SAB/Ol 127/17).

Nie ma wątpliwości co do tego, że informacje, o których udzielenie wnoszę, są informacjami publicznymi. Informacje dotyczące warunków finansowych, na jakich Prezydent Miasta udostępnia pas drogowy, w tym wysokość opłat uiszczanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych na podstawie art. 40 ust. 5 UPD, wiążą się bezpośrednio z działaniami podejmowanymi przez Prezydenta Miasta jako zarządcę dróg gminnych i powiatowych. Ustawa wyraźne nakłada na Radę Miasta obowiązek związany z określeniem wysokości przywołanej opłaty (art. 40 ust. 8 UPD).

Również wpływy z tytułu opłaty uiszczanej przez przedsiębiorców na podstawie art. 40 ust. 5 UPD stanowią informację publiczną. Należy zauważyć, że wszelkie działania organów publicznych, w tym
gmin mających status miasta na prawach powiatu, w zakresie wykonywanych zadań publicznych winny być transparentne i poddane kontroli społecznej. Dotyczy to także wysokości uzyskanych w wyniku tej działalności środków publicznych. Wpływy otrzymywane z tytułu opłat uiszczanych na podstawie art. 40 ust. 5 UPD są bowiem środkami publicznymi.

Umieszczenie infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym może nastąpić na podstawie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, wydawanego w trybie określonym w art. 40 UDP.

Wnoszę o udostępnienie informacji wskazanych w niniejszym wniosku i przekazanie ich pocztą elektroniczną.


Treść odpowiedzi:
PDF, 714,50 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.220.2018 Wniosek - opłaty za zajęcie pasa drogowego
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-07-18 14:43:18
Wytworzył: Jerzy Roman
Data wytworzenia: 2018-07-17
Odpowiedzialny: Jerzy Roman
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2018-07-30 10:14:05