UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.163.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - procedura uchwalania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2018-05-17

Data odpowiedzi: 2018-05-30

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w zakresie całej procedury uchwalania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nad jeziorem Długim w Olsztynie, podjętej Uchwałą Rady Miasta nr XXXIX/668/17 z dnia 30.08.2017 roku,
- scan ogłoszenia w prasie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania zmiany planu,
- scan zawiadomień o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania zmiany planu przesłany do instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania planu,
- scan wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu,
- scan dokumentu zawierającego rozpatrzenie w/w wniosków do zmiany planu,
- scan sporządzonej prognozy skutków finansowych uchwalenia zmiany planu,
- scan wystąpień do instytucji i organów określonych w art.17 ust 6 pkt. a Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o opinię o projekcie zmiany planu,
- scan uzyskanych opinii o projekcie zmiany planu,
- scan uzyskanych uzgodnień projektu zmiany planu od instytucji i organów określonych w art.17 ust 6 pkt. b Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- informację czy wprowadzono zmiany wynikające z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień,
- scan ogłoszenia w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu.
Treść odpowiedzi:
DOC, 203.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.163.2018 Wniosek - procedura uchwalania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2018-05-22 09:43:04
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2018-05-22
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2018-06-04 12:30:05