UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.157.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - obsługa bankowa

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Budżetu

Data wpływu: 2018-05-11

Data odpowiedzi: 2018-05-22

Treść wniosku:
Na podstawie przepisu ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z dnia 8 października 2001r. Nr 112, poz. 1198) wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w zakresie objętym w Załączniku nr 1.

Obsługa bankowa:
a) Jaki bank prowadzi obecnie obsługę bankową?
b) Jakie jest oprocentowanie rachunków bankowych (jeśli stałe prosimy o podanie wartości oprocentowania, jeśli zmienne prosimy o podanie formuły oprocentowania)?
Ile rachunków jest nieoprocentowanych oraz jakie kwoty znajdują się na tych rachunkach ?
c) Jakie opłaty/prowizje/ryczałt obejmuje obowiązująca oferta na obsługę bankową?
d) Do kiedy obowiązuje umowa na obsługę bankową?
e) Czy zamówienie na obsługę bankową obejmuje udzielenie kredytu? Jeśli tak prosimy o podanie wartości udzielonego kredytu oraz oprocentowania kredytu wg uznanej formuły.
f) Jakie łączne saldo posiadał zamawiający wraz z jednostkami na wszystkich rachunkach bankowych (suma wszystkich sald) na dzień tworzenia odpowiedzi.
g) Czy zamówienie na obsługę bankową obejmuje wymóg posiadania oddziału bankowego na terenie miasta/gminy itp. Jeżeli tak to jakiego typu transakcje są w nim przeprowadzane?
W jakiej kwocie i kiedy planują Państwo zaciągnięcie kredytu lub emisji obligacji?

Waluty obce - transakcje:
Czy dokonują Państwo transakcji kupna/sprzedaży waluty obcej? Jeśli tak, to:
a) Jaka jest szacunkowa wielkość rocznych transakcji walutowych (w mln PLN)?
b) Czy transakcje walutowe są realizowane w innych walutach niż EUR i USD? Jeśli tak to w jakich?
c) Jaką kwotę oraz w jakich walutach planują Państwo przewalutować w 2018r.?

Czy lokują/inwestują Państwo nadwyżki pieniężne? Jeśli tak, to:
a) Jaka jest szacunkowa wartość rocznych transakcji depozytowych i na jakie terminy Państwo lokują?
b) Jaka jest szacunkowa wartość rocznych transakcji w bony skarbowe?
c) Jaka jest szacunkowa wartość rocznych transakcji w obligacje?
d) Jaka jest szacunkowa wartość rocznych transakcji w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych?
e) Czy powyższe transakcje realizowane są w innych walutach niż PLN? Jeśli tak to w jakich?
Treść odpowiedzi:
PDF, 934,66 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.157.2018 Wniosek - obsługa bankowa
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2018-05-16 13:43:45
Wytworzył: Teresa Zając
Data wytworzenia: 2018-05-16
Odpowiedzialny: Teresa Zając
Ostatnio modyfikował: Anna Tomaszewska
Data modyfikacji: 2018-05-23 12:41:21