UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.147.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - nieruchomość ul. Tracka 7A - dostęp do drogi publicznej

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wpływu: 2018-05-04

Data odpowiedzi: 2018-05-15

Treść wniosku:
Wniosek o udzielenie informacji publicznej
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764 t.j.) zwracam się z wnioskiem o udzielenie informacji dotyczącej ul. Trackiej w Olsztynie w następującym zakresie:

1) czy ul. Tracka jest drogą publiczną?
2) do jakich kategorii dróg publicznych (tj. droga gminna/powiatowa/wojewódzka/krajowa) zalicza się ul. Tracka?
3) jakie działki ewidencyjne wchodzą w skład ul. Trackiej?
4) czy w odniesieniu do ul. Trackiej prowadzone są obecnie bądź planowane są jakiekolwiek inwestycje w ramach kompetencji adresata niniejszego wniosku?
5) czy nieruchomość położona w Olsztynie przy ul. Trackiej
stanowiąca działkę ewidencyjną o numerze 8/14, obręb 18, Olsztyn, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr OL1O/00069612/7, ma zapewniony dostęp do drogi publicznej (jeżeli tak, proszę o wskazanie, czy jest to dostęp bezpośredni, czy pośredni)?


Poza udzieleniem odpowiedzi w formie pisemnej, uprzejmie proszę o przesłanie skanu odpowiedzi na następujący adres mailowy:
Treść odpowiedzi:
PDF, 439,77 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.147.2018 Wniosek - nieruchomość ul. Tracka 7A - dostęp do drogi publicznej
Wprowadził do BIP: Katarzyna Kocan-Gromadzińska
Data udostępnienia: 2018-05-07 12:23:53
Wytworzył: Sławomir Machnik
Data wytworzenia: 2018-05-07
Odpowiedzialny: Sławomir Machnik
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2018-07-04 09:08:41