UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.143.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - nieruchomość ul. TRACKA 7A - plan rewitalizacji

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Strategii i Funduszy Europejskich

Data wpływu: 2018-05-04

Data odpowiedzi: 2018-05-16

Treść wniosku:
Wniosek o udzielenie informacji publicznej
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej zwracam się z wnioskiem o udzielenie informacji, czy nieruchomość położona w Olsztynie przy ul. Trackiej 7A, stanowiąca działkę ewidencyjną  o numerze 8/14, obręb 18, Olsztyn, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr OL1O/00069612/7, jest położona w granicach obszaru zdegradowanego, obszaru rewitalizacji lub Specjalnej Strefy Rewitalizacji w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, oraz czy dla obszaru, na którym położona jest powyższa nieruchomość obowiązuje miejscowy plan rewitalizacji.

Poza udzieleniem odpowiedzi w formie pisemnej, uprzejmie proszę o przesłanie skanu odpowiedzi na następujący adres mailowy:

Treść odpowiedzi:
PDF, 96,01 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.143.2018 - Wniosek - nieruchomość ul. TRACKA 7A - plan rewitalizacji
Wprowadził do BIP: Katarzyna Kocan-Gromadzińska
Data udostępnienia: 2018-05-07 09:44:42
Wytworzył: Justyna Sarna-Pezowicz
Data wytworzenia: 2018-05-07
Odpowiedzialny: Justyna Sarna-Pezowicz
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2018-06-25 11:38:13