UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.104.2018

Nazwa sprawy: Wniosek monitoring miejski

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Data wpływu: 2018-03-12

Data odpowiedzi: 2018-03-27

Treść wniosku:
Na podstawie art. 5 ust 1 i art. 10 ust 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej, zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji dotyczących funkcjonowania monitoringu miejskiego w Olsztynie.

Zagadnienie funkcjonowania monitoringu wizyjnego jako takiego, a monitoringu miejskiego w szczególności jest przedmiotem prowadzonych przeze mnie badań. Jestem na etapie zbierania materiałów do rozprawy doktorskiej na temat: „Optymalizacja wykorzystania monitoringu miejskiego na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego”. Mam świadomość, że zakres informacji, o których uzyskanie proszę jest bardzo szeroki i wymaga dużego zaangażowania ze strony osoby, która przygotuje odpowiedź. Niemniej proszę o wyrozumiałość i pomoc mając głównie na uwadze utylitarny charakter wyników moich badań. Nadmieniam, że zagadnienie wykorzystania monitoringu wizyjnego w aspekcie bezpieczeństwa i porządku publicznego jest mi również bliskie z uwagi na wykonywany przez mnie zawód. Jestem funkcjonariuszem Policji.

W związku z powyższym proszę o udzielenie informacji w zakresie wskazanych poniżej zagadnień dotyczących monitoringu miejskiego w Olsztynie:
GENEZA: 1. Od kiedy w Państwa mieście funkcjonuje system monitoringu miejskiego?
2. Jaka była geneza i kto był inicjatorem stworzenia systemu monitoringu miejskiego?
3. W jaki sposób ustalano i ustala się miejsca instalacji kamer monitoringu miejskiego?
Jakie podmioty brały i biorą udział w ustalaniu lokalizacji kamer monitoringu?
Czy lokalna społeczność bierze udział w ustalaniu lokalizacji kamer monitoringu miejskiego, w jaki sposób jest to realizowane?
PODSTAWY PRAWNE:
4. Na podstawie jakiego aktu prawnego prawa miejskiego, utworzono system monitoringu miejskiego (uchwała Rady Miasta, Zarządzenie Prezydenta Miasta lub inne)?
5. Jaki jest status komórki realizującej zadania z zakresu monitoringu miejskiego? Czy jest to komórka organizacyjna Urzędu Miasta? Czy jest to jednostka organizacyjna Urzędu Miasta?
6. Czy mieszkańcy miasta są informowani o funkcjonowaniu systemu monitoringu miejskiego? W jaki sposób?
Czy praktykuje się tabliczki informacyjne? Jakie treści zawierają tablice informujące o funkcjonowaniu monitoringu miejskiego?
7. W jaki sposób gromadzone są nagrania monitoringu miejskiego? Czy nagrania te traktowane są jako zbiór danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ?
SKALA WYKORZYSTANIA:
8. Ile kamer obsługuje obecnie w Olsztynie system monitoringu miejskiego?
9. Jaki obszar /szacunkowo, procentowo/ obejmują swoim zasięgiem kamery monitoringu miejskiego?
10. Mając na uwadze charakter miejsca i cel monitorowania, jakie obszary są objęte nadzorem wizyjnym? (tj. ruch drogowy, zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego itp.)
11. Jaki był pierwotny koszt powstania systemu monitoringu miejskiego?
12. Jaki jest roczny koszt eksploatacji systemu monitoringu miejskiego? - koszty związane z utrzymaniem stanu technicznego systemu; - koszty związane z wynagrodzeniem personelu obsługującego monitoring miejski (operatorzy, koordynatorzy).
ORGANIZACJA:
13. Jaki jest model funkcjonowania systemu przez pryzmat jego obsługi, tj: - gdzie mieści się centrala systemu? - kto obsługuje system? ( np. Policja, Straż Miejska, podmiot prywatny) - jak wygląda model przepływu informacji między centralą a innymi podmiotami, np. Policją, Strażą Pożarną itp.? - w jaki sposób nagrania monitoringu stanowiące materiał dowodowy w sprawach o wykroczenia i przestępstwa są zabezpieczane i przekazywane organom ścigania? - ile kamer monitoringu miejskiego obsługuje jeden operator ?
PERSONEL:
14. Jaka jest struktura organizacyjna komórki realizującej zadania z zakresu obsługi monitoringu miejskiego? (np. koordynator, kierownik, operatorzy).
15. Jak kształtują się kwoty wynagrodzenia na stanowiskach realizujących zadania z zakresu obsługi monitoringu miejskiego? (kierownicy, operatorzy).
16. W jaki sposób prowadzona jest rekrutacja na stanowiska operatorów?
17. Jakie są wymagania niezbędne i pożądane dla kandydatów na stanowiska operatorów monitoringu?
18. Czy operatorzy przechodzą specjalistyczne szkolenia z zakresu obsługi monitoringu miejskiego - jakie?
ASPEKT TECHNICZNY:
19. Czy Państwa system wykorzystuje zaawansowane oprogramowanie, wspomagające pracę operatorów? - system identyfikacji numerów tablic rejestracyjnych ANPR? - algorytmy pozwalające automatycznie rozpoznawać zagrożenia i anomalie /np. leżącego człowieka, zbiegowiska, pozostawioną rzecz itp./; - inne, jakie?
20. Czy centrum było od początku organizowane pod kątem obsługi monitoringu miejskiego - odpowiednie pomieszczenia, wentylacja, umeblowanie, ergonomia urządzeń itp.?
OCENA PRACY:
21. W jaki sposób dokumentowana jest praca operatorów monitoringu miejskiego?
22. Czy istnieje system oceny skuteczności działania monitoringu miejskiego?
23. Proszę o wskazanie liczby przestępstw i wykroczeń ujawnionych przez operatorów Państwa monitoringu miejskiego w 2017 r.
24. Proszę o wskazanie liczby ustalonych dzięki monitoringowi miejskiemu sprawców przestępstw i wykroczeń w 2017 r.
25. Proszę o wskazanie liczby zabezpieczonych w 2017 r. nagrań monitoringu miejskiego jako materiału dowodowego na potrzeby prowadzonych postępowań przygotowywaczach oraz w sprawach o wykroczenia.
Treść odpowiedzi:
PDF, 1,80 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.104.2018 Wniosek monitoring miejski
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2018-03-28 10:01:46
Wytworzył: Mieczysław Wójcik
Data wytworzenia: 2018-03-28
Odpowiedzialny: Mieczysław Wójcik
Ostatnio modyfikował: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data modyfikacji: 2018-04-03 14:42:53