UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.70.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - nieruchomość ul. Bogumiła Linki - droga publiczna

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie

Data wpływu: 2018-02-28

Data odpowiedzi: 2018-03-07

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764 t.j.), zwracam się z wnioskiem o udzielenie informacji dotyczącej ul. Linki
w Olsztynie w następującym zakresie:
1) czy ul. Linki jest drogą publiczną?
2) do jakich kategorii dróg publicznych (tj. droga gminna/powiatowa/wojewódzka/krajowa) zalicza się ul. Linki?
3) jakie działki ewidencyjne wchodzą w skład ul. Linki?
4) czy w odniesieniu do ul. Linki prowadzone są obecnie bądź planowane są jakiekolwiek inwestycje w ramach kompetencji adresata niniejszego wniosku?
5) czy w odniesieniu do ul. 1-go Maja (na odcinku od ul. Mrongowiusza do ul. Partyzantów) prowadzone są obecnie bądź planowane są jakiekolwiek inwestycje w ramach kompetencji adresata mniejszego wniosku?
6) w przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie z punktu 4 - czy prowadzone/planowane inwestycje wiążą się z jakimikolwiek obowiązkami/ograniczeniami dla właścicieli/użytkowników wieczystych w szczególności nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. Linki, stanowiącej działkę ewidencyjną o numerze 13, obręb 71, Olsztyn, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr OL1O/00041739/1;
7) czy nieruchomość wskazana w punkcie 6 powyżej ma zapewniony dostęp do drogi publicznej (jeżeli tak, proszę o wskazanie, czy jest to dostęp bezpośredni, czy pośredni)?
8) dodatkowo w przypadku pośredniego dostępu do drogi publicznej nieruchomości wskazanej w punkcie 6 powyżej, proszę o podanie informacji, poprzez które działki ewidencyjne dostęp jest zapewniony.
Wskazuję ponadto, że osobny wniosek został równolegle skierowany do Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu oraz zwracam się z prośbą o udzielenie informacji przez Urząd Miasta w zakresie jego właściwości.
Poza udzieleniem odpowiedzi w formie pisemnej, uprzejmie proszę o przesłanie skanu odpowiedzi na adres mailowy.

Treść odpowiedzi:
DOC, 43 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.70.2018 Wniosek - nieruchomość ul. Bogumiła Linki - droga publiczna
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2018-03-02 08:43:16
Wytworzył: Jerzy Roman
Data wytworzenia: 2018-03-02
Odpowiedzialny: Jerzy Roman
Ostatnio modyfikował: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data modyfikacji: 2018-03-13 13:12:31