UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.25.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - nieruchomości ul. Piłsudskiego i ul. 22 Stycznia - występowanie w Gminnej Ewidencji Zabytków

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

Data wpływu: 2018-02-02

Data odpowiedzi: 2018-02-13

Treść wniosku:
Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji publicznej, czy nieruchomość położona w Olsztynie:
- przy ul. Piłsudskiego 16 składająca się z działek gruntu o numerze: 7/2, 8/2, 9,10/1,11,12/1 i 24/3 (obręb ewidencyjny 70), dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1O/00112422/5;
- przy ul. 22 Stycznia składająca się z działki gruntu o numerze: 26/7 (obręb ewidencyjny 70), dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1O/00112422/5;
- przy ul. Piłsudskiego 16 składająca się z działki gruntu o numerze: 13/2 (obręb ewidencyjny 70), dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1O/00064173/2;
- przy ul. Piłsudskiego 16 składająca się z działek gruntu o numerze: 24/2, 26/5 i 27/1 (obręb ewidencyjny 70), dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1O/00089523/2;
- przy ul. Piłsudskiego 16 składająca się z działki gruntu o numerze: 25 (obręb ewidencyjny 70), dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1O/00114707/1;
(dalej jako "Nieruchomość")
- figuruje lub figurowała w gminnej ewidencji zabytków, w księgach oznaczonych literami A, B; lub C;
lub
- czy jakiekolwiek obiekty posadowione na Nieruchomości figurują w gminnej ewidencji zabytków, w księgach oznaczonych literami A, B; lub C; oraz
- czy Nieruchomość, lub jakikolwiek obiekt posadowiony na niej objęte są ochroną konserwatorską;
lub
- czy toczy się postępowanie o wpis do ewidencji zabytków Nieruchomości, jej części lub jakichkolwiek obiektów na niej posadowionych.
W przypadku odpowiedzi pozytywnej, wnoszę o szczegółowe podanie wszelkich informacji na temat każdego z takich wniosków i/lub postępowań, a w szczególności poniższych informacji:
- kto jest wnioskodawcą oraz jakie są pozostałe strony postępowania ewentualnie strony zainteresowane w sprawie;
- kiedy dany wniosek został złożony oraz kiedy dane postępowanie zostało wszczęte;
- przed jakim organem zostało wszczęte oraz toczy się obecnie postępowanie;
- pod jaką sygnaturą wniosek został zarejestrowany oraz pod jaką sygnaturą sprawy toczy się obecnie postępowanie;
- jaki jest przedmiot żądania objęty przedmiotowymi wnioskiem; oraz
- numer rejestru zabytków oraz numer wpisu do rejestru;
- przedmiot ochrony oraz zakres ochrony zabytku;
- numer katastru nieruchomości dla zabytku;
- danych właściciela lub posiadacza zabytku;
- inne dane dotyczące zabytku, w tym informacje o przeniesieniu wpisu z poprzedniej księgi.
Nadto wnoszę o przesłanie kopii karty ewidencyjnej zabytku ujawnionego na Nieruchomości za uprzednim podaniem wysokości opłaty kancelaryjnej.
Jednocześnie, bardzo proszę o przesłanie skanu odpowiedzi, przed wysłaniem jej w formie tradycyjnej, na adres mailowy.

Treść odpowiedzi:
DOC, 102.5 KB metryczka
DOC, 96 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.25.2018 Wniosek - nieruchomości ul. Piłsudskiego i ul. 22 Stycznia - występowanie w Gminnej Ewidencji Zabytków
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2018-02-05 13:27:53
Wytworzył: Gabriela Konarzewska
Data wytworzenia: 2018-02-05
Odpowiedzialny: Gabriela Konarzewska
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2018-02-13 12:46:36