UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
UWAGA - treść archiwalna

 

OGŁOSZENIE

w sprawie

NABORU KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH W WYBORACH NA KADENCJĘ 2016-2019


Informuję, że na wniosek Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie, przeprowadzone zostaną wybory na ławników w kadencji 2016 – 2019 do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Olsztynie.

W związku z powyższym Rada Miasta Olsztyna wybierać będzie kandydatów na ławników do:

- Sądu Okręgowego w Olsztynie – 149 osób, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy 9 osób,

- Sądu Rejonowego w Olsztynie – 31 osób, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy 18 osób.Zgodnie z art. 158 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015r., poz. 133 – t.j.)

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych (art. 158 § 3).


Ławnikami nie mogą być:


1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:

1) prezesi właściwych sądów,
2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
3) co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której dołącza się następujące dokumenty ( atr. 162
§ 2-4):

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5) dwa zdjęcia zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

6) Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

7) Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

8) Dokumenty wymienione pkt 1–4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w pkt 6. nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

9) Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

10) Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, które-go dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście. o której mowa w pkt. 7.

 

Osoby zainteresowane kandydowaniem oraz organy i instytucje uprawnione ustawowo do zgłaszania kandydata na ławników, mogą odbierać karty zgłoszenia kandydata na ławnika w Biurze Rady Miasta Olsztyna          ul. Wyzwolenia 30, pok. 211  lub pobrać załączniki umieszczone na dole strony.

Wypełnione karty zgłoszenia należy składać do dnia 30 czerwca 2015r.

  • w Biurze Rady Miasta ul. Wyzwolenia 30 pok. 211 (w godzinach: w poniedziałki od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30)
  • lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Biura Rady Miasta). Adres do korespondencji:
    Urząd Miasta Olsztyna Biuro Rady Miasta ul. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn.


30  CZERWCA  2015 r.
jest ostatecznym dniem na złożenie kompletnego zgłoszenia


Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miasta  po upływie wyznaczonego terminu, a także zgłoszenia, które nie będą spełniać wymagań formalnych, pozostawi się bez dalszego biegu.

 

 Podstawa prawna:
PDF, 679,34 KB metryczka
PDF, 32,78 KB metryczka


Załączniki:
DOC, 58.5 KB metryczka
DOC, 208 KB metryczka
DOC, 22.5 KB metryczka
DOC, 12 KB metryczka
PDF, 31,06 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Nabór kandydatów na ławników sądowych w kadencji 2016 – 2019
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2015-06-08 09:24:40
Wytworzył: Sylwia Rudzka
Data wytworzenia: 2015-06-08
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2015-11-02 08:20:52