UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący komisji:
Członkowie komisji:
Przedmiot działania komisji:
1) kontrola działalności Prezydenta, jednostek organizacyjnych i pomocniczych Miasta, pod względem legalności, rzetelności, celowości i gospodarności;
2) opiniowanie wykonania budżetu Miasta.
Opinia w sprawie wykonania budżetu miasta powinna być oparta o:
a) wyniki kontroli Komisji Rewizyjnej,
b) sprawozdanie Prezydenta z wykonania budżetu,
c) sprawozdanie Prezydenta z pracy miejskich jednostek organizacyjnych przy uwzględnieniu przeprowadzonych kontroli wewnętrznych w tych jednostkach,
d) wyjaśnienia Prezydenta;
3) przygotowanie oraz przedstawienie Radzie wniosku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Prezydentowi absolutorium. Wniosek Komisja przygotowuje w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z wykonania budżetu;
4) opiniowanie wniosku o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Prezydenta z przyczyn innych niż nieudzielenie absolutorium;
5) przygotowanie projektów rozstrzygnięć w sprawach skarg, dla których organem właściwym do rozpatrzenia jest Rada.
Obsługuje Komisję: 
Aleksandra Witkowska tel. (89) 527-31-11 wew. 442

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Komisja Rewizyjna
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2015-01-19 12:17:21
Wytworzył: Lidia Dawid
Data wytworzenia: 2015-01-19
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2018-06-07 13:40:07