UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Polityki Senioralnej

Przewodniczący komisji:
Członkowie komisji:
Przedmiot działania komisji:
a) opiniowanie  projektów  uchwał  i przedkładanie Radzie stanowiska w sprawach:
    - z zakresu ochrony zdrowia;
    - pomocy społecznej;
    - rozwiązywania problemów alkoholizmu;
    - budżetu i jego zmian.
b) analizowanie i ocenianie programu działania oraz pracy placówek służby zdrowia, pomocy społecznej i przedstawienie Radzie wniosków,
c) analizowanie potrzeb Miasta Olsztyna w zakresie służby zdrowia oraz szeroko pojętej pomocy społecznej i przedstawianie Radzie wniosków,
d) ocenianie warunków sanitarno - higienicznych Miasta Olsztyna i proponowanie działań zmierzających do ich poprawy,
e) występowanie z wnioskami w sprawach współdziałania Rady z instytucjami administracji rządowej i pozarządowej z zakresu służby zdrowia, pomocy społecznej, służb sanitarno - epidemiologicznych i innych,
f) ocena działań prowadzonych przez jednostki organizacyjne i inne w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii, oraz innym chorobom i patologiom społecznym, współpraca z instytucjami i organizacjami prowadzącymi działalność w tej dziedzinie oraz przedstawianie stosownych wniosków Radzie,
g) opiniowanie programów zdrowotnych dla mieszkańców Miasta Olsztyna,
h) stan bezrobocia i podejmowane działania przez Miejski Urząd Pracy,
i) pomoc społeczna i analiza warunków życia osób bezdomnych – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Schronisko dla Bezdomnych,
j) pomoc w rozwiązywaniu problemów osób niepełnosprawnych – Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych,
k) przeciwdziałanie patologiom społecznym – współpraca z Miejskim Zespołem  Profilaktyki i Terapii Uzależnień,
l) nadzór nad funkcjonowaniem żłobków miejskich,
m) polityka finansowa w zakresie pomocy społecznej.
n) współdziałanie z Komisjami w sprawach związanych z zadaniami komisji.
Obsługuje Komisję: 
Joanna Bartkowska tel. (89) 527-31-11 wew. 442

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Polityki Senioralnej
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2015-01-19 12:11:05
Wytworzył: Lidia Dawid
Data wytworzenia: 2015-01-19
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2017-12-29 09:20:49