UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
UWAGA - treść archiwalna
Wybory i referenda

Obowiązujący obecnie podział Miasta Olsztyna na obwody głosowania został uchwalony w dniu 25 kwietnia 2018 roku Uchwałą Nr XLVII/925/18 Rady Miasta Olsztyna w sprawie podziału Miasta Olsztyna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Uchwałą nr XLVI/894/18 z dnia 28 marca 2018 roku Rada Miasta Olsztyna dokonała podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustaliła ich granice, numery i liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu.


Uchwały wyborcze Rady Miasta Olsztyna:
Wybory Samorządowe 2018

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2018 r. poz. 1561 zostało opublikowane rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Datę wyborów wyznaczono na niedzielę 21 października 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00.

Archiwum wyborów: