UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XXIV/437/12
Data podjęcia: 27-06-2012
Data opublikowania: 26-07-2012
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2012 r., poz. 2160
Data wejścia w życie: 25-08-2012
Tytuł Uchwały: w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Brzeziny – Pozorty” dla terenu położonego w granicach Os. Brzeziny oraz przyległych terenów Osiedli Kortowo i Jaroty.
Ewentualne adnotacje: Wojewoda War.-Maz. rozstrzygnięciem nadzorczym PN.4131.198.2012 z 25.07.2012r. stwierdził nieważność uchwały w części ustaleń dotyczących terenów oznaczonych jako 1KD(G), 2KD(G), 3KD(G), 6KD(G) oraz terenu 17 ZP w zakresie w którym wykraczają poza granice planu określone uchwałą z dnia 8 grudnia 2009r. NR LIV/652/09 Rady Miasta Olsztyn w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Brzeziny-Pozorty" dla terenu położonego w granicach Os. Brzeziny oraz przyległych terenów Osiedli Kortowo i Jaroty oraz §12 ust. 2, §13 ust. 3 lit. g, §13 ust. 4 lit. h, a także §13 ust. 5 lit. f w części dotyczącej sformułowania "kosztem i staraniem inwestora".

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXIV/437/12 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Brzeziny – Pozorty” dla terenu położonego w granicach Os. Brzeziny oraz przyległych terenów Osiedli Kortowo i Jaroty.
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2012-06-20 09:40:26
Wytworzył: Piotr Gromelski
Data wytworzenia: 2012-06-27
Odpowiedzialny: Magdalena Rafalska
Ostatnio modyfikował: Sylwia Szech
Data modyfikacji: 2014-01-28 09:15:10