UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
SESJA RADY MIASTA
 

Numer sesji: XVII/11
Termin posiedzenia Rady: 30-11-2011
Miejsce posiedzenia Rady: Sala 219 olsztyńskiego Ratusza
Przewodniczący posiedzenia Rady:

Jan Tandyrak

Planowany porządek posiedzenia Rady:
Pani/Pan


………………………………

BRM.0002.17.2011 Olsztyn, 2011-11-22

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późn. zm.) zwołuję, na dzień:

30 listopada 2011 roku (środa) XVII sesję Rady Miasta Olsztyna

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego (nr rob. 274/11),
3. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego (nr rob. 275/11),
4. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miasta.
5. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Olsztynie w roku szkolnym 2010/2011, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów w szkołach, których prowadzenie należy do zadań własnych Miasta Olsztyna,
7. Informacja o stanie realizacji Programu polityki oświatowej Miasta Olsztyna na lata 2008-2013,
8. Informacja o podmiotach, w których będzie wykonywana praca społecznie użyteczna w roku 2012,
9. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej nr 34 im. Józefa Malewskiego w Olsztynie (nr rob. 247/11),
10. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Olsztyna (nr rob. 264/11),
11. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru Miasta Olsztyn na lata 2007 – 2015. Działanie 4.1. Humanizacja Blokowisk (nr rob. 265/11),
12. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie stawek podatku od nieruchomości (nr rob. 248/11),
13. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie podatku od środków transportowych (nr rob. 249/11),
14. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową oraz opłaty miejscowej (nr rob. 250/11),
15. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie opłaty targowej (nr rob. 251/11),
16. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny (nr rob. 252/11),
17. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (nr rob. 258/11),
18. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. (nr rob. 257/11),
19. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia wysokości stawek kwotowych opłat za usunięcie pojazdów oraz za przechowywanie pojazdów usuniętych w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym oraz ustalenia stawek kwotowych kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie tych kosztów (nr rob. 263/11),
20. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia w 2011 r. do realizacji projektu konkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekt Aktywna Integracja Drogą do Zatrudnienia (nr rob. 260/11),
21. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie utworzenia Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Olsztynie przy ul. Generała Stanisława Maczka 11 (nr rob. 276/11),
22. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym (nr rob. 278/11),
23. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie (nr rob. 279/11),
24. Projektu uchwały Rady Miasta w sprawie uchylenia uchwały Nr LXI/787/06 Rady Miasta Olsztyn z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (nr rob. 277/11),
25. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2012 (nr rob. 246/11),
26. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Olsztyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2012” (nr rob. 262/11),
27. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego i Okręgowego w Olsztynie na kadencję 2012 – 2016. (nr rob. 254/11),
28. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Olsztyna” (nr rob. 269/11),
29. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Olsztynie (nr rob. 268/11),
30. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i miejskich domów przedpogrzebowych (nr rob. 253/11),
31. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych samorządowym zakładom budżetowym (nr rob. 273/11),
32. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą „Zarząd Komunikacji Miejskiej w Olsztynie”, przy ul. Gietkowskiej 9i w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą „Zarząd Komunikacji Miejskiej w Olsztynie” i nadania statutu jednostce (nr rob. 272/11),
33. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie określenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób, bagażu i zwierząt środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Olsztynie (nr rob. 261/11),
34. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Olsztyna (nr rob. 259/11),
35. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie dokonania zamiany nieruchomości położonych przy ul. Niepodległości w Olsztynie polegającej na przejęciu przez Gminę działki nr 22/1 (obręb 65) o pow. 657 m2, w zamian za przekazanie Uniwersytetowi Warmińsko-Mazurskiemu działki nr 48/15 (obręb 65), o pow. 657 m2 (nr rob. 245/11),
36. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty (nr rob. 267/11),
37. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty (nr rob. 270/11),
38. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty (nr rob. 271/11),
39. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia właścicielom lokali mieszkalnych bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie niezbędnym do racjonalnej obsługi budynków, zbywanym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, wykorzystywanej na cele mieszkaniowe (nr rob. 266/11),
40. Interpelacje i zapytania radnych,
41. Informacja Prezydenta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,
42. Sprawy różne.Początek obrad: godz. 9.00 sala 219 Urzędu Miasta w Olsztynie.


Informacja:
Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym, pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach Rady Miasta.


Przewodniczący Rady


Jan Tandyrak
Zrealizowany porządek posiedzenia Rady:
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego (nr rob. 274/11),
3. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego (nr rob. 275/11),
4. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miasta.
5. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Olsztynie w roku szkolnym 2010/2011, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów w szkołach, których prowadzenie należy do zadań własnych Miasta Olsztyna,
7. Informacja o stanie realizacji Programu polityki oświatowej Miasta Olsztyna na lata 2008-2013,
8. Informacja o podmiotach, w których będzie wykonywana praca społecznie użyteczna w roku 2012,
9. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej nr 34 im. Józefa Malewskiego w Olsztynie (nr rob. 247/11),
10. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie utworzenia Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Olsztynie przy ul. Generała Stanisława Maczka 11 (nr rob. 276/11),
11. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Olsztyna (nr rob. 264/11),
12. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru Miasta Olsztyn na lata 2007 – 2015. Działanie 4.1. Humanizacja Blokowisk (nr rob. 265/11),
13. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie stawek podatku od nieruchomości (nr rob. 248/11),
14. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie podatku od środków transportowych (nr rob. 249/11),
15. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową oraz opłaty miejscowej (nr rob. 250/11),
16. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie opłaty targowej (nr rob. 251/11),
17. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny (nr rob. 252/11),
18. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (nr rob. 258/11),
19. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. (nr rob. 257/11),
20. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia wysokości stawek kwotowych opłat za usunięcie pojazdów oraz za przechowywanie pojazdów usuniętych w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym oraz ustalenia stawek kwotowych kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie tych kosztów (nr rob. 263/11),
21. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia w 2011 r. do realizacji projektu konkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekt Aktywna Integracja Drogą do Zatrudnienia (nr rob. 260/11),
22. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym (nr rob. 278/11),
23. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie (nr rob. 279/11),
24. Projektu uchwały Rady Miasta w sprawie uchylenia uchwały Nr LXI/787/06 Rady Miasta Olsztyn z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (nr rob. 277/11),
25. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2012 (nr rob. 246/11),
26. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Olsztyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2012” (nr rob. 262/11),
27. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego i Okręgowego w Olsztynie na kadencję 2012 – 2016. (nr rob. 254/11),
28. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Olsztyna” (nr rob. 269/11),
29. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Olsztynie (nr rob. 268/11),
30. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i miejskich domów przedpogrzebowych (nr rob. 253/11),
31. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych samorządowym zakładom budżetowym (nr rob. 273/11),
32. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą „Zarząd Komunikacji Miejskiej w Olsztynie”, przy ul. Gietkowskiej 9i w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą „Zarząd Komunikacji Miejskiej w Olsztynie” i nadania statutu jednostce (nr rob. 272/11),
33. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie określenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób, bagażu i zwierząt środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Olsztynie (nr rob. 261/11),
34. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Olsztyna (nr rob. 259/11),
35. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie dokonania zamiany nieruchomości położonych przy ul. Niepodległości w Olsztynie polegającej na przejęciu przez Gminę działki nr 22/1 (obręb 65) o pow. 657 m2, w zamian za przekazanie Uniwersytetowi Warmińsko-Mazurskiemu działki nr 48/15 (obręb 65), o pow. 657 m2 (nr rob. 245/11),
36. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty (nr rob. 267/11),
37. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty (nr rob. 270/11),
38. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty (nr rob. 271/11),
39. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia właścicielom lokali mieszkalnych bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie niezbędnym do racjonalnej obsługi budynków, zbywanym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, wykorzystywanej na cele mieszkaniowe (nr rob. 266/11),
40. w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie na terenie Miasta Olsztyna tablicy upamiętniającej zasadzenie dębów pamięci poświęconych zamordowanemu w Katyniu w 1940 r. kpt. Władysławowi Nawrockiemu oraz ofiarom katastrofy smoleńskiej z 2010 r.
41. Interpelacje i zapytania radnych,
42. Informacja Prezydenta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,
43. Sprawy różne.


Uchwały:

Protokół z Sesji

Obecność radnych na Sesji

Obecność radnych na Sesji

Głosowania

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XVII sesja Rady Miasta 30 listopada 2011 roku
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2011-11-21 09:41:27
Wytworzył: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data wytworzenia: 2011-11-21
Odpowiedzialny: Marzena Rudnicka-Dudziak
Ostatnio modyfikował: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data modyfikacji: 2012-03-08 15:14:14