UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym

AKTUALNOŚCI

Data: 2018-05-25

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Olsztyn (dane adresowe: Plac Jana Pawła II 1 10-101 Olsztyn).

2.Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych drogą elektroniczną (iod@olsztyn.eu) lub pisemnie na adres Administratora danych.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

1) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

2) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),

3) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa , zawarte umowy lub udzielona przez Panią/ Pana zgoda.

5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane: – organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Olsztyn przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina Miasto Olsztyn reprezentowana przez Prezydenta Olsztyna.

7. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.

8. Pan/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

1) prawo dostępu do danych osobowych,

2) prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,

3) prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; informujemy, że w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,

4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu,

6) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody,

7) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

10. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.Data: 2018-02-14

Komunikat do przedsiębiorców w sprawie dodatkowego terminu uregulowania ustawowych obowiązków związanych z korzystaniem z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, iż uzupełniający 30-dniowy termin do uregulowania ustawowych obowiązków - złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży za rok 2017 w danym punkcie sprzedaży oraz wniesienia opłaty za korzystanie z zezwolenia w roku 2018, upływa w dniu 2 marca 2018 r.

Uregulowanie ustawowych obowiązków w 30-dniowym terminie uzupełniającym jest związane z obligatoryjnym uiszczeniem dodatkowych opłat. W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie do dnia 31 stycznia, przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tego obowiązku w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym dokonaniem dodatkowej opłaty. Jej wysokość to 30% rocznej "podstawowej" opłaty za korzystanie z zezwoleń. W przypadku posiadania zezwoleń na sprzedaż całego asortymentu napojów alkoholowych dodatkowa opłata wynosi 945 zł. Jeśli przedsiębiorca nie opłaci rat w ustawowej wysokości do 31 stycznia, 31 maja i 30 września, może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy czym każdorazowo kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30% całej należnej opłaty za dany rok kalendarzowy.

W przypadku niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty w ustawowych terminach zezwolenie wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie po 6 miesiącach od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia. Konsekwencją niewywiązania się z opisanych wyżej obowiązków oraz nieuiszczenia opłat dodatkowych w 30-dniowym terminie uzupełniającym jest stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia posiadanego przez przedsiębiorcę.Data: 2018-01-19

Nowe numery rachunków bankowych Urzędu Miasta Olsztyna obowiązujące od 1 lutego 2018r.

Od 1 lutego 2018 r. obsługę bankową Urzędu Miasta Olsztyna realizował będzie PKO Bank Polski SA, co wiąże się ze zmianą numerów rachunków bankowych, na które możliwe będzie wnoszenie opłat.

Od 1 lutego 2018r. dotychczasowe konta w Banku Handlowym staną się nieaktywne.

W ramach współpracy w każdym oddziale banku PKO Bank Polski SA w Polsce, można będzie zrealizować wpłaty gotówkowe bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji.

Dodatkowo, planowane jest uruchomienie placówki PKO Banku Polskiego SA w budynku ratusza, która będzie prowadziła obsługę kasową kontrahentów Urzędu, a także klientów PKO Banku Polskiego SA.

Szczegółowe informacjeData: 2018-01-05

Informacja o zmianie nazw ulic w Olsztynie

Podstawa prawna: ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki ( Dz.U. z 2016 r., poz 744 ze zm.).

Wojewoda Warmińsko-Mazurski zarządzeniami zastępczymi w sprawie nadania nazwy ulicy w Olsztynie z dnia 13 grudnia  2017 roku nadał nazwy:
1) ulicy Mariana Gotowca - Ks. Tadeusza Borkowskiego (poz. 5097);
2) ulicy Piotra Diernowa - Św. Franciszka z Asyżu (poz. 5098);
3) ulicy Juliusza Malewskiego - Zbigniewa Herberta (poz. 5099);
4) ulicy Stefana Poznańskiego - Antoniego Jutrzenki-Trzebiatowskiego (poz. 5101);
5) ulicy Dąbrowszczaków - Erwina Kruka (poz. 5102);
6) ulicy Wincentego Pstrowskiego -  Żołnierzy 5 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej (poz. 5100), zmienionej następnie  w dniu 22 grudnia 2017 roku na 5 Wileńskiej Brygady AK (poz. 5246).
Numery porządkowe przy tych ulicach nie ulegają zmianie.

Ewidencja ludności, ewidencja miejscowości, ulic i adresów, ewidencja gruntów i budynków:
Zmiany nazw ulic zostaną z urzędu wprowadzone w ewidencji miejscowości, ulic i adresów oraz w ewidencji gruntów i budynków. Zawiadomienia o zmianie w ewidencji gruntów i budynków zostaną przesłane do VI Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Olsztynie, celem zaktualizowania adresów w księgach wieczystych.
Zgodnie z ustawą, pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.
Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

Dowody osobiste:
Zgodnie z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (art.88, 89-Dz.U. z 2017 r., poz. 1464 ze zm.), wymiana dowodu osobistego w związku ze zmianą adresu nie jest konieczna - dokument ten zachowuje ważność do upłynięcia jego terminu ważności.

Oznakowanie nieruchomości:
Oznakowanie budynku/nieruchomości tabliczką z właściwym adresem należy do obowiązków właściciela/użytkownika nieruchomości (art. 47b ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne j.t. (Dz.U z 2017 r. poz. 2101)).

Banki oraz instytucje:
Zmianę adresu w bankach i innych instytucjach należy zgłaszać indywidualnie, zgodnie z przyjętymi przez te podmioty zasadami.

Zmiana wpisu w Centralnej  Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:
Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność lub mają we wpisie adres zamieszkania przy ulicy, która zmienia swoją nazwę, będą musieli dokonać zmiany w CEIDG. Konieczne jest również dokonanie zmiany w zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych, jeśli zmieni się nazwa ulicy przy której prowadzona jest sprzedaż albo adres zamieszkania przedsiębiorcy.
Zmiany w CEIDG oraz w zezwoleniach nie podlegają opłacie.

Zmiany we wpisach do Krajowego Rejestru Sądowego:
Przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółek podlegających wpisowi do KRS zobowiązani są dokonać stosownych zmian w danych adresowych.
Zmiany te podlegają opłacie.

Uwaga:
Rada Miasta Olsztyna Uchwałą NR XLIII/836/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie wniesienia skarg na zarządzenia zastępcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego postanowiła wnieść skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie na zarządzenia nadające nazwy: Erwina Kruka, Antoniego Jutrzenki-Trzebiatowskiego oraz Żołnierzy 5 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej.Data: 2017-11-27

Informacja dla przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą napojów alkoholowych

Przedsiębiorco!
Jeżeli w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej sprzedajesz napoje alkoholowe w sklepie zwróć uwagę na to, aby nie eksponować ich w witrynie wystawowej (nie dotyczy piwa!). Działanie takie stanowi bowiem, niezgodną z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ich reklamę, która skutkować może cofnięciem przez Prezydenta Olsztyna zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przez dany podmiot.
Powyższa uwaga zgodna jest ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który w wyroku z dnia 13 lipca 2017 roku (II GSK 982/17) uznał, że eksponowanie w oszklonej witrynie sklepowej - jako oknie wystawowym - znaków towarowych napojów alkoholowych, stanowi reklamę tych napojów w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Reklama ta, jako sprzeczna z zawartym w tym akcie prawnym zakazem reklamy i promocji napojów alkoholowych, stanowi akt nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, który prowadzić może do utraty przez przedsiębiorcę stosownego zezwolenia. Jednocześnie przypominamy, iż przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie może wystąpić z wnioskiem o jego ponowne udzielenie nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.Data: 2017-11-20

Utrudnienia i wydłużenie czasu obsługi w zakresie rejestracji pojazdów

W związku z uruchomieniem przez Ministerstwo Cyfryzacji zmodernizowanego Systemu Informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK 2.0) informujemy, że od dnia 13.11.2017r. nadal występują znaczne utrudnienia w realizacji spraw referatu rejestracji pojazdów.

Z powodu nieprawidłowego działania CEPiK 2.0 w systemie POJAZD nadal nie można dokonać wszystkich operacji związanych z rejestracją, przerejestrowaniem, wyrejestrowaniem pojazdów oraz wymianą dowodów rejestracyjnych z uwagi na brak rubryk na wpis kolejnych terminów okresowych badań technicznych.Data: 2017-11-09

Możliwe utrudnienia i wydłużenie czasu obsługi w zakresie rejestracji pojazdów

W związku z planowanym uruchomieniem przez Ministerstwo Cyfryzacji zmodernizowanego Systemu Informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK 2.0) informujemy, że od dnia 13.11.2017r. mogą wystąpić utrudnienia związane z rejestracją pojazdów (wydłużenie czasu obsługi w zakresie rejestracji pojazdów).Strona 2 z 5
<< Poprzednia 1 3 4 5 Następna >>
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Aktualności
Wprowadził do BIP: Administrator
Data udostępnienia: 2010-06-10 11:18:04
Wytworzył informację: Piotr Pabijanek
Data wytworzenia: 2010-06-10
Ostatnio modyfikował: Administrator
Data modyfikacji: 2010-06-15