UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
UWAGA - treść archiwalna

INSTRUKCJA KORZYSTANIA
Z BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyna prowadzony jest na podstawie następujących przepisów prawa:
- Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.),
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68),
- Zarządzenia Nr 131 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 9 czerwca 2009 roku w sprawie udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miasta Olsztyn,
- inne przepisy szczególne na podstawie których Urząd Miasta realizuje swoje zadania.


OPIS ZAWARTOŚCI I STRUKTURA MENU:

Obecna strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyna funkcjonuje od 01 czerwca 2009 roku. Dokumenty z okresu 03.09.2003r.–31.05.2009r., w tym Uchwały Rady Miasta podjęte od 03.11.1998r. wyświetlane są jako zasób archiwalny w zakładce Archiwum BIP za okres 2003-2009.

W górnej części strony BIP znajduje się:
- herb Miasta Olsztyna oraz logo BIP i napis "Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyna" olinkowane do strony startowej,
- logo BIP wraz z linkiem do strony głównej BIP www.bip.gov.pl, prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Struktura menu oparta jest o "Menu poziome", które zawiera:
Menu "WŁADZE MIASTA" – znajdują się tu informacje o zakresie działania oraz osobach pełniących funkcje:
- Przewodniczącego Rady Miasta,
- Radnych Miasta Olsztyna,
- Młodzieżowej Radzie Miasta,
- Prezydenta Olsztyna,
- Zastępców Prezydenta Olsztyna,
- Sekretarza Miasta,
- Skarbnika Miasta.

Menu „AKTY PRAWNE” – treści Uchwał Rady Miasta, Statutu Miasta, Zarządzeń Prezydenta Olsztyna oraz linki do serwisów w których udostępniane są Dziennik Ustaw i Monitor Polski oraz Akty Prawa Miejscowego.

Menu „URZĄD MIASTA”:
- informacje adresowe i teleadresowe oraz informacja o rachunkach bankowych Urzędu Miasta,
- informacje o strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta,
- informacje o kontrolach prowadzonych w Urzędzie Miasta oraz przez Urząd Miasta,
- informacje o naborach na wolne stanowiska urzędnicze,
- treści regulaminów organizacyjnych Wydziałów/Biur/Zespołów Urzędu Miasta oraz regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta,
- informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach, archiwach,
- informacja o funkcjonującym w Urzędzie Miasta, Systemie Zarządzania Jakością ISO 9001:2008,
- informacja o przedmiotach będących w posiadaniu Biura Rzeczy Znalezionych,
- informacje o sposobach załatwiania spraw w Wydziałach/Biurach Urzędu Miasta, zawarte w kartach usług.

Menu „E-URZĄD”:
- informacje o sposobie załatwiania spraw w Urzędzie Miasta drogą elektroniczną przy użyciu „Elektronicznej Skrzynki Podawczej” oraz Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP),
- przy pomocy zakładki "Rezerwacja kolejki" interesant ma możliwość umówienia się na wizytę w Urzędzie na konkretny dzień i dokładną godzinę,
- zakładka "Wyszukiwanie Lokalu Wyborczego" – umożliwia uzyskanie informacji o numerze i adresie obwodowej komisji wyborczej, do której mieszkaniec miasta musi się udać aby oddać swój głos w odbywających się w danej chwili wyborach,
- wyszukiwarki umożliwiające sprawdzenie stanu sprawy: wydanie dowodu osobistego, wydanie prawa jazdy, wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu,
- wyszukiwarka przedsiębiorców w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Menu „INFORMACJE”:
- informacje o budżecie i finansach miasta,
- informacje o realizowanych przez miasto inwestycjach, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
- informacje publikowane w ramach „Informacji o środowisku”,
- ogłoszenia o konkursach dla Organizacji Pozarządowych;
- oświadczenia majątkowe osób zobowiązanych do ich składania,
- informacje o udzielonej przedsiębiorcom pomocy publicznej przez Prezydenta Olsztyna,
- informacje o ogłaszanych przetargach na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości,
- informacje o Wyborach i referendach,
- ogłoszenia o przetargach na wykonanie usług/dostaw/robót budowlanych zamawianych przez Urząd Miasta,
- informacje i treści dokumentów z zakresu rozwoju Miasta,

Menu „MIEJSKIE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE” – podstawowe dane teleadresowe dotyczące podmiotów podległych Samorządowi Miasta Olsztyna oraz informacje o ogłaszanych naborach na stanowiska pracy, przetargach jednostek organizacyjnych i spółek Miasta Olsztyn, które nieposiadają własnych Biuletynów Informacji Publicznej.

Menu „INFORMACJA PUBLICZNA”:
- Udostępnianie informacji publicznej na wniosek - informacje o sposobie udostępniania informacji publicznej nieopublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej.
- Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych - zawiera zasady i warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej.
- Archiwum BIP za okres 2003-2009 – zawiera link do prowadzonego przez Urząd Miasta Olsztyna w okresie od 03.09.2003r. do 31.05.2009r. archiwalnego Biuletynu Informacji Publicznej,
- Instrukcja BIP - instrukcja korzystania ze strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyna oraz o sposobie udostępniania informacji publicznej nieopublikowanej w BIP,
- Kontakt-Redakcja BIP - zakładka zawiera informacje o osobach publikujących informacje na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyna.

Ponadto BIP Urzędu Miasta Olsztyna jest wyposażony w wyszukiwarki umożliwiające szybki dostęp do poszukiwanych treści:
- podstawową - znajdującą się na stronie startowej BIP Urzędu Miasta,
- Uchwał Rady Miasta,
- Zarządzeń Prezydenta Olsztyna,
- przedsiębiorców,
- spraw,
- oświadczeń majątkowych,
- zamówień publicznych.


Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek - szczegółowa procedura:

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Instrukcja BIP
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2009-09-16 08:46:12
Wytworzył: Mirosław Sokolnicki
Data wytworzenia: 2009-09-16
Odpowiedzialny: Mirosław Sokolnicki
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-01-24 11:20:32