UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
UWAGA - treść archiwalna

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
W URZĘDZIE MIASTA OLSZTYN

I. Informacja publiczna w Urzędzie Miasta Olsztyn udostępniana jest poprzez:
1. Publikowanie na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyn, pod adresem: http://www.bip.olsztyn.eu,
2. Wywieszanie lub wykładanie w miejscach ogólnie dostępnych, umożliwiających zapoznanie z-informacją, m. in. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Olsztyn,
3. Umożliwianie wstępu na posiedzenia i udostępnianie dokumentów organów Miasta (zasady dostępu do dokumentów i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji i Prezydenta, określa Rozdział VIII Załącznika do Uchwały Nr VI/67/03 Rady Miasta Olsztyn z dnia 26 lutego 2003 roku Statut Miasta Olsztyn),
4. Udostępnianie na wniosek, informacji które nie zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyn.

II. Udostępnianie informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej:
1. W celu zapewnienia prawidłowej i sprawnej obsługi strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyn, wyznaczeni zostali:
1) Redaktor Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta – pracownik komórki organizacyjnej właściwej do spraw organizacyjnych, do którego zadań należy przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji, informacji niezbędnych do zamieszczenia na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej oraz powiadamianie tego ministra o zmianach w treści tych informacji,
2) Redaktorzy Biuletynu Informacji Publicznej w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta – pracownicy wyznaczeni przez kierowników komórek organizacyjnych do dokonywania zmian treści informacji publicznych udostępnianych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyn.
2. Redaktor Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyn w uzgodnieniu z Redaktorami Biuletynu Informacji Publicznej w komórkach organizacyjnych tworzy menu przedmiotowe strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyn.
3. Sekretarz Miasta nadaje lub wycofuje uprawnienia Redaktorom Biuletynu Informacji Publicznej na-podstawie wniosków kierowników komórek organizacyjnych.

III. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek:
1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
2. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż-w-terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jest to niemożliwe, kierownik komórki organizacyjnej właściwej merytorycznie do udzielenia odpowiedzi powiadamia w tym terminie wnioskodawcę o-powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż-2-miesiące-od dnia złożenia wniosku.
3. Komórka organizacyjna Urzędu Miasta udostępniająca informację ma obowiązek umożliwić jej-skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji, wskazany we wniosku.
4. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w formie czynności materialno-technicznej, a nie w formie decyzji administracyjnej i nie podlega zaskarżeniu środkami postępowania administracyjnego.
5. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.
6. Od decyzji o odmowie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.
7. W przypadku, gdy przyczyną odmowy jest ochrona danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnice inne niż państwowa, służbowa, statystyczna lub skarbowa, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia powództwa do Sądu Rejonowego w Olsztynie.
8. Oprócz odmowy udzielenia informacji publicznej w formie decyzji administracyjnej Urząd Miasta Olsztyn może udzielić odpowiedzi w formie pisma, z wyjaśnieniem że:
1) żądana informacja nie jest informacją publiczną,
2) Urząd Miasta Olsztyn nie dysponuje żądaną informacją,
3) istnieje odrębny tryb dostępu do informacji.
9. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób i w formie określonych we wniosku – jednostka organizacyjna prowadząca sprawę powiadamia wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji
w sposób i w formie wskazanych w powiadomieniu - postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.
 Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej


Kontakt w sprawie udostępnienia informacji publicznej:
Urząd Miasta Olsztyn, Wydział Organizacji i Kadr
Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Mirosław Sokolnicki
pokój nr: 129,
tel.  (089) 527-31-11, wew. 486
e-mail: bip@olsztyn.eu

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Udostępnianie informacji publicznej
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2009-09-05 11:11:02
Wytworzył: Mirosław Sokolnicki
Data wytworzenia: 2009-09-05
Odpowiedzialny: Mirosław Sokolnicki
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2016-12-16 08:52:02